ห้องไร้สาระ  
  สำหรับคนที่อยากเรียนเภสัช

ไขข้อข้องขัดก่อนตัดสินใจเรียนเภสัชฯ เรียนเภสัชดีไหม? การตัดสินใจเลือกเรียนคณะใด หรือสาขาใดนั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการพิจารณาจากข้อมูล และความรู้สึกของตนเอง ว่าในขณะนี้ตนกำลังอยู่ในสถานการณ์ใด เราต้องนำข้อมูล และความรู้สึกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมาช่วยในการพิจารณา บางครั้งการมีความฝันเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้ หรือการมีคะแนะที่สูงเพียงอย่างเดียวก็เช่นกัน เราต้องมีทั้งความชอบ ความรัก และความจริง ความจริงในที่นี้ก็คือ คะแนนของเราเอง และสถานการณ์ต่างๆ ที่มีส่วนในการเอื้ออำนวย เช่น สถาบันที่จะศึกษาตั้งอยู่ที่ใด ครอบครัว งบประมาณ ดังนั้นจะทำให้เราเห็นได้ว่า การตัดสินในครั้งนี้เราต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากทั้งในตัวเราเอง และแวดล้อมมาวางแผนให้อย่างรอบคอบและถ้วนถี่ เพื่อให้อนาคตของเรามั่นคง เป็นไปตามแผนที่เรามุ่งหวัง และมีประสิทธิภาพ คณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย มีทั้งหมด 12 แห่ง โดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 10 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง มีการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตร 5 ปี และ 6 ปี (ศึกษาข้อมูลเพิ่มจากรายละเอียดของแต่ละสถาบัน) ซึ่งทุกสถาบันอยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และสภาเภสัชกรรม สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อเภสัชศาสตร์ ต้องมีการวางแผนให้รอบคอบอย่างถ้วนถี่ ต้องมีการติดตามข่าวสาร และข้อมูลจากสถาบันการศึกษา เภสัชศาสตร์ 12 แห่ง อยู่ตลอด เนื่องจากในแต่ละปีการเปิดรับนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์อยู่ในจำนวนจำกัด และมีเวลาเปิดรับสมัครจำกัด แม้ว่าจะมีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนรองรับอยู่ถึง 2 แห่ง แต่ในปัจจุบันความต้องการที่จะศึกษาต่อในศาสตร์นี้ค่อนข้างสูง จึงทำให้คณะเภสัชศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยเอกชนทั้ง 2 แห่งนี้ ก็มีการแข่งขันในอัตราที่สูงเช่นกัน ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อเภสัชศาสตร์จึงต้องมีการวางแผนที่ดีและรอบคอบถ้วนถี่ แต่อย่างไรเราก็ต้องถามตัวเราเองเสียก่อนว่าเราจะชอบ รัก มุ่งมั่น อดทน และขยันที่จะเรียนเภสัชศาสตร์จริงหรือไม่ เพียงไร เรียนเภสัชอย่างไร? การศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ในประเทศไทยปัจจุบัน มีอยู่ 2 หลักสูตรใหญ่ๆ คือ หลักสูตร 5 ปี และ 6 ปี โดยมีการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรกเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ช่วงที่สองเป็นการเรียนทางด้านเภสัชสาสตร์ในแขนงต่างๆ การเรียนได้แบ่งเป็นสองส่วนคือภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยในช่วงการเตรียมพื้นฐานนั้น เป็นช่วงของการปรับตัว เนื้อหาและรายวิชาจะเป็นความต่อเนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษา อาทิ วิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ก็ล้วนนำเนื้อหาจากระดับมัธยมศึกษามาเรียนในขั้นที่สูงขึ้น ดังนั้นคนที่มีพื้นฐานจากการเรียนในระดับมัธยมที่ดี ก็จะได้เปรียบ แต่ก็อย่าชะล่าใจ เพราะอาจจะพลาดได้เช่นกัน ช่วงที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงที่เรียนวิชาทางเภสัชศาสตร์ในแขนงต่างๆ ก็จะต้องนำความรู้จากภาคเตรียมมาใช้ โดยต้องนำมาประยุกต์ในวิชาต่างๆ แม้แต่วิชาคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์ที่ดูแล้วไม่น่าเกี่ยวข้องอะไรเลยกับวิชาทางเภสัชศาสตร์ แต่ในความจริงแล้วความรู้ทุกอย่างต้องนำมาใช้ในการเรียนเภสัชสาสตร์ทั้งหมด เช่น การเตรียมยาใน 1 ตำรับ ต้องอาศัยความรู้นอกจากทางด้านเคมีแล้ว ต้องมีหลักของฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงศาสตร์อื่นๆ มาใช้ในการเตรียมตำรับนั้นๆ เพราะเภสัชศาสตร์เป็นการเรียนที่ต้องอิงข้อมูลจากสรรพศาสตร์ โดยนำความรู้มาใช้อย่างบูรณาการ ใครจะไปคิดว่าเราต้องมีความรู้ถึงลักษณะของใบพืช การปลูกต้นไม้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การทำบัญชี การบริหารงานองค์กร กฎหมาย หรือแม้แต่การซ่อมบำรุง และในขณะที่ศึกษานอกจากการเรียนในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการแล้ว ผู้ศึกษาต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานในองค์กร หน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ ทางด้านเภสัชกรรม อาทิ โรงพยาบาล ร้านยา โรงงานอุตสาหกรรมยา บริษัทยา เป็นต้น ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าการเรียนเภสัชศาสตร์ต้องอาศัยการสะสมความรู้จากหลากหลายสาขามาใช้ เพราะเภสัชกรไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการใช้ยาเท่านั้น หากแต่เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องยามากที่สุด และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ทุกคนต้องผ่านการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทุกคน ทุกมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จึงจะเป็นเภสัชกรได้อย่างสมบูรณ์ทางกฎหมาย และระเบียบของสภาเภสัชกรรม คนเรียนเก่ง กับคนขยัน ใครจะประสบความสำเร็จในการเรียนเภสัชศาสตร์? คำถามนี้อาจจะตอบยากเสียหน่อย แต่ถ้าต้องการชี้ชัดก็คงต้องตอบว่าคนขยัน และอดทน แต่ที่สำคัญต้องเป็นคนมีเพื่อนด้วย เพราะเนื้อหาในการเรียนค่อนข้างเยอะ งานที่ได้รับมอบหมายก็มาก ดังนั้นการเรียนที่ดีในศาสตร์นี้ ต้องช่วยการเรียน การช่วยในครั้งนี้ต้องช่วยให้ถูกต้อง คือช่วยกันค้นข้อมูล ช่วยย่อจับใจความสำคัญ ประเด็นหรือหลักที่ควรจำ ซึ่งการช่วยกันเรียนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะช่วยร่นเวลาในการเรียน คือการอ่านหนังสือ การค้นคว้าให้สั้นลง อีกทั้งบางครั้งก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เรามีสติ และขยันเรียนอย่างมีกำลังใจตลอด ภาษาอังกฤษสำคัญไหม? สำคัญ แต่ไม่ต้องตกใจสำหรับใครที่เป็นคู่ขนานกับภาษาอังกฤษ คือเข้ากันไม่ได้ ไม่เข้าใจเสียที วิธีการคือ ฝึกการเปิดหนังสือภาษาอังกฤษบ่อยๆ อีกทั้งศัพท์ที่เราจะต้องเจอกันอย่างประจำทุกวันก็จะช่วยให้เราอ่านภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ซึ่งการค้นคว้าข้อมูลส่วนใหญ่ต้องค้นมาจากตำราภาษาอังกฤษ อาทิ การตั้งตำรับยาเตรียม ต้องเปิดดูหนังสือ เช่น USP, BP เป็นต้น เพื่อนำมาอ้างอิงและใช้ในการตั้งตำรับ หรือแม้กระทั่งการเปิดดูรายละเอียดของยาต่างๆ จาก Drug information และ Mims เป็นต้น ไม่เก่งเคมีแล้วเรียนเภสัชฯได้ไหม? ได้ แต่ค่อนข้างต้องขยันให้มากๆ กว่าคนอื่น ถ้าไม่เข้าใจต้องรีบถาม เหมือนกับการเรียนวิชาอื่นๆ เพียงแต่เราจะต้องเจอเคมีอยู่ตลอด ดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจในพื้นฐานของเคมีในด้านต่างๆ และวิชาอื่นๆ ก็เช่นกัน มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากันแม้แต่คำนวณ เรียนเภสัชฯต้องเก่งท่องจำ หรือเข้าใจมากกว่ากัน? ทั้งสองอย่าง เพราะต้องเรียนอย่างท่องจำที่เข้าใจ เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างเยอะ หากใช้วิธีจำอย่างเดียว ก็ไม่สามารถจำได้หมด หรือใช้การเข้าใจอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะมันต้องมีสิ่งที่ต้องท่องจำ ดังนั้นเราจึงต้องเรียนอย่างที่เรียกว่า “จำอย่างเข้าใจ” เรียนเภสัชจบแล้วไปไหน? เป็นหนึ่งในคำถามที่หลายคนต้องการรู้ ซึ่งภาพแรกที่ทุกคนนึกถึง ก็คือการเภสัชฯขายยาในร้านยา หรือเภสัชกรในโรงพยาบาล แต่ความจริงผู้ที่สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์สามารถประกอบวิชาชีพ และอาชีพต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 1. เภสัชกร - เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) - เภสัชกรโรงพยาบาล - เภสัชกรโรงงานอุตสหากรรมยา - ผู้แทนยา ฯลฯ 2. อาชีพอื่นๆ - ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร สปา - ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสุขภาพ - นักวิเคราะห์ ฯลฯ อาชีพเภสัชกรเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมีความมั่นคง และเป็นที่ต้องการของสังคมอยู่ตลอด มีความหลากลหายในการประกอบวิชาชีพ และอาชีพอย่างมาก เพราะจากการกล่าวในข้างต้นถึงการเรียนในศาสตร์นี้ จึงทำให้ทราบได้ว่า เภสัชกรเป็นมีความรู้พื้นฐานในด้านต่างๆ ค่อนข้างกว้าง สามารถไปเรียนต่อในด้านต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งสามารถนำความรู้มาใช้ในอาชีพอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ความรู้ทางด้านสมุนไพร กับธุรกิจ “สปา” เพื่อสุขภาพ เป็นต้น letterpk@hotmail.com

 
     
 
By : ปู่ [ 15/04/2549 15:49:00]
 
 
ข้อตกลงการใช้
1. การตั้งชื่อหัวข้อประกาศควรสั้นเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน
2. กรุณาอย่ากล่าวพาดพิงบุคคลที่ 3 ให้เกิดความเสียหาย หรือเสียผลประโยชน์
3. กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่ควรใช้ถ้อยคำหยาบคาย หรือส่อเสียดไปในทางที่ไม่ดี
4. กรุณาอย่างทำการส่งรูปภาพลามก อนาจาร เข้าไปในเว็บไซต์
5. ทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความที่เกิดขึ้น
6. หากท่านเห็นว่า เว็บเพจที่ท่านกำลังชมอยู่นี้ มีเนื้อหาหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งผู้ดูแลเว็บไซท์
แสดงความคิดเห็น
ประกาศเตือนผู้ที่จะเช่าหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยรังสิต(เมืองเอก) อย่าได้เช่าหอชื่อ สุขสบายอพาร์ทเมนท์อยู่ เพราะท่านจะถูกโกง -ท่านจะถูกโกงค่าน้ำ ค่าไฟทุกๆๆเดือนค่าไฟจะเยอะกว่าความเป็นจริงที่ท่านใช้ -ท่านจะถูกบังคับให้เซ็นต์สัญญา 1ปี -ท่านจะได้ห้องที่ใกล้จะพัง..กับเฟอร์นิเจอร์โทรมๆๆที่ไม่ได้รับการดูแลมานาน มาก -ได้เแอร์รุ่นชั่งกิโลขาย กินไฟสุดๆๆ -ได้อ่างล้างหน้า ฝักบัว สุขภัณฑ์ เกรด C ที่ขายตามคลองถม -มีลูกกรงเหล็กดัด ไว้ขังตัวเอง 1 ชุด -อ๋อ..บอกก่อน ค่าห้อง 3500 ทุกห้อง -ยกเว้นห้องริมน้ำ(ริมคลองน้ำเน่า) 3700 บาท -ค่าประกัน 6500 +ค่าห้องล่วงหน้า ค่าจองอีก 3000 บาท -ค่าทำความสะอาด 300 บาท -ค่าทำสัญญาเช่า 1000 บาท -ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท ค่าน้ำหน่วยละ 20 บาท -ค่าปรับถ้าจ่ายค่าห้องล่าช้า กำหนดจ่ายก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน วันละ 100 บาท -ห้ามเปิดเพลงเสียงดัง -ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ปลาทองก็ห้ามเลี้ยง ถ้ารู้โดนปรับ 1000 บาท พร้อมไล่ออก -อินเตอร์เน็ต เดือนละ 600 บาทท่านจะได้ความเร็ว 125 KB บางวันโชคดี ก็ได้ 800 KB บางวันโชคร้ายต่อไม่ติด -โทรศัพท์นาทีละ 5 บาท มีคนโทรเข้าท่านก็ต่องจ่าย ชั่วโมงละ 20 บาทโทรไม่ถึงชั่วโมงปัดเศษเป็น 1 ชั่วโมง -โทรเข้ามือถือ/ทางไกล คิดค่าต่อโทรศัพท์ 10 บาท นาทีละ 18 ไม่มีคนรับก็ต้องจ่าย -ของหาย..ถูกงัดห้อง..ถูกขโมย..ทางหอจะไม่รับผดชอบใดๆๆทั้งสิ้น(เพราะจับไม่ได้สักราย) -กล้องวงจรปิดมีไว้เฝ้า ลิฟท์เท่านั้น -มีรอยตะปู รอติดเทปกาว รอยเลอะ ต่างๆๆ ปรับรอยละ 100 บาท -ถ้าห้องมีอะไรชำรุด หรือเสื่อมตามกาลเวลา เช่น หลอดไฟขาด ก้อกน้ำพัง ผู้เช่าต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ทางหอไม่ยุ่งเกี่ยว -ห้ามมีปัญหากับเจ้าของหอไล่ออกสถานเดียว -สำหรับร้านค้า ท่านจะได้ร้านเก่าๆๆ ค่าเช่า 6500 บาท ถ้าร้านท่านขายดี จะขึ้นค่าเช่า 3000 บาท ทุกๆๆ 3 เดือน อยู่ไม่ได้ก็ออกไป
By : เจ้เค็ม [19/04/2549]
ขอเพิ่มเติมกระทู้ของคุณปู่หน่อยนะครับว่า ตอนนี้คณะเภสัชในประเทศไทยมีทั้งหมด 13 คณะแล้วครับไม่ใช่ 12 แล้วครับ คณะเภสัชที่ 13 คือของม.วลัยลักษณ์ครับ หาข้อมูลดีๆก่อนนะครับบอกข้อมูลน้องผิดๆมันไม่ดีนะครับ
By : เด็กเภสัชผ่านมา [19/04/2549]
อยากจะบอกคุณเด็กเภสัชที่ผ่านมานะครับ คุณปู่บอกถูกต้องแล้วครับ ที่เภสัชมี 12 มหาลัย เพราะว่าตอนนี้ ทาง สนภท.ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องมหาลัยที่ 13 นะครับ สนภท.สหพันณ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย คุณปู้เค้าเลยอาจยังไม่ทราบเรื่องที่มีมหาลัยที่ 13 แต่ ผมก็ยังไม่ทราบเลยนะครับว่ามี มหาลัยที่13 ไม่ทราบว่าคุณไปเอาข่าวมาจากไหนครับ
By : เด็กเภสัช ขอแท้ [23/04/2549]
โห...จะมี 13 แห่งแล้วเหรอ เอาล่ะตูงานยิ่งหายากๆอยู่ 5555 คือว่าตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวจริงๆ ว่าเภสัชจะมีแห่งที่ 13 นะครับน้อง พี่เองก็งงนิดหน่อย เดี๋ยวไปถามอดีตเลขาธิการ สนภท. 2548(สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย) แต่ก็แปลกแฮะ ตอนของมอมหาสารคามยังมีข่าวล่วงหน้าตั้งหลายปี แต่วลัยลักษณ์นี่ไม่ได้ข่าวเลยจริงๆ แต่ก็น่าเปิดเหมือนกันนะ เพราะภาคใต้ก็มีมอออที่เดียว ได้ข่าวไงจะรีบมาบอกเน้อ
By : ปู่ เด็กเภสัชรุ่นเก๋า [26/04/2549]
อ้อ ลืม เอางี้...เข้าไปที่เวปของสภาเภสัชกรรมก็แล้วกัน จะได้รู้แจ้งเห็นจริงกับข้อมูลนะฮะ ที่ http://www.pharmacycouncil.org/ เวปสภาเภสัชกรรม
By : ปู่ เด็กเภสัชรุ่นเก๋า ที่ยังไม่เก่าโว้ย... [26/04/2549]
ขอบอกคุณเภสัชของแท้นะครับ ว่าคุณคงต้องหัดดูข้อมูลใหม่ๆบ้างนะครับจะได้ทันโลก ตอนนี้คณะเภสัชที่ 13 ซึ่งก็คือม.วลัยลักษณ์เปิดรับสมัครนักศึกษาปี 49 เรียบร้อยแล้ว และการจะเปิดหลักสูตรได้นั้นมันก้ผ่านการรับรองจากกระทรวงถูกปะ จะให้ติดตามข้อมูลทางเว็บอย่างเดียวมันไม่ทันกินหรอกนะครับ
By : เด็กเภสัชผ่านมา [26/04/2549]
เอ้าอันนี้ของจริง......... ตอนนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับคณะเภสัชศาสตร์ ปี 2549 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือมันมีเรื่องอย่างนี้นะ คือว่าตอนนี้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาได้ออกมาแบบใหม่ที่ว่า ที่สถาบันการศึกษาใดก็ตามอยากจะเปิดคณะแพทย์ เภสัช หรือคณะอื่นๆ ก็ได้ตามใจ แต่ให้สภามหาวิทยาลัยของตนเองอนุมัติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยไหนจะเปิดก็เปิดได้ตามใจ แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าสภาวิชาชีพของแต่ละสาขาจะยอมหรือเปล่า ถ้าเภสัช ก็เป็นสภาเภสัชกรรม ได้ข่าวว่ายังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยกำลังจะขอเปิดคณะเภสัชศาสตร์ (ข่าววงใน) ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยสยาม 2. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3. มหาวิทยาลัแม่ฟ้าหลวง และอีกแห่งจำไม่ได้ แต่คาดว่าจะปีหน้าจะมีเพิ่ม 4-5 มอ ดังนั้นก็เป็นที่หนาวไส้หนาวพุงของเด็กเภสัชเอกชนแล้วล่ะว่าต้องขยันเรียนให้มากกว่ามอของรัฐ เพราะการสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพคงยากขึ้น และวุ่นวายมากพอสมควรสำหรับเด็กเภสัชเอกชน ที่กล่าวถึงเอกชน ก็เพราะอะไร ลองไปถามคนที่เคยสอบใบประกอบมาก็จะรู้ว่าทำไม (ความไม่ยุติธรรมไม่มีในโลก) นี่แหละน๊า มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่อยากสร้างอำนาจให้กับตน (คนในสภา รึเปล่า) แล้วผลก็ตกอยู่ที่เด็ก ได้เรียนจำนวนเยอะ แล้วคุณภาพลดลง มันก็แย่ แต่ถ้าหากมองในแง่ดี ก็จะมีแหล่งผลิตเภสัชให้มากขึ้น แต่ไม่รู้จะล้นตลาดหรือเปล่า เจ้าพระคู้น อย่าให้เป็นเหมือนวิชาชีพอื่น เช่น วิศวะเลย ที่จบมาก็ต้องตกงาน
By : ปู่ เพิ่งไปหาข้อมูลมาให้ [26/04/2549]
สิ่งสำคัญของการเปิดคณะใหม่ แม้ว่าสภามหาวิทยาลัย จะอนุมัติให้เปิดรับสมัครนักศึกษาได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าสภาทางวิชาชีพเช่น แพทยสภา หรือสภาเภสัชกรรมจะรับรองนะ คือได้ข่าวว่าคณะเภสัชที่เปิดใหม่ และกำลังจะเปิด กำลังทำเรื่องขอให้สภาเภสัชกรรมยินยอมรับรอง คณะเหล่านี้ ซึ่งตอนนี้สภาเภสัชกรรมก็รับรองเพียงแค่ 12 มหาวิทยาลัย และกำลังดูว่าถ้าให้เปิดเพิ่ม จะต้องดูตลาดเภสัชด้วยว่าต้องการเท่าไร คาดว่าจะมีเพิ่มที่แน่ๆ 15 มหาวิทยาลัย คือเพิ่มจากเดิมอีก 3 มหาวิทยาลัย แต่ถ้ามากสุดก็เป็น 18 มหาวิทยาลัย แต่คนในสภากำลังคุยเครียดกันอยู่ เพราะมหาวิทยาลัยที่มีเภสัชอยู่แล้ว ก็ไม่ยอมเช่นกัน
By : ปู่ [04/05/2549]
อยากเรียนเภสัชศาสตร์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะ จากเด็กอยากเรียน
By : เด็กม.ต้น จ้า555+ [14/09/2549]
ตอนนี้เป็นเซลล์ยาคิดดูถ้ามีลูกมีหลานให้เรียนเภสัชไปเลย อย่างกับเทพเจ้าต้องกราบกรานและเทิดทูนมั่กๆ เวลามีโปรโมชั่นแจก - แถม ร้านยาได้เต็มๆ ยิ่งมีร้านเป็นของตัวเองมีแต่ผลประโยชน์วิ่งเข้ามาหา(ถ้ามีร้านเป็นของตนเองยิ่งดี) เรียนๆซะเถอะเชื่อเจ๊ดีจริงๆ
By : น้ำผึ้ง [25/09/2549]

 

อยากเรียนเภสัชศาสตร์ต้องเรียนรู้อะไรบ้างคะจากเด็กที่อยากเรียนเภสัชศาสตร์มาก

By : อารียา ปทุมฝาง [13/10/2553]

ดีมากๆ

By : ºØ¤¤ÅäÃé¹ÒÁ [18/10/2553]

อยากเรียนคณะเภสัชศาสตร์ต้องเตรียมตัวยังไงมั้งค่ะ  อยากเรียนคณะนี้มากค่ะ ใฝ่ฝันมาตั้งแต่ ม ต้นแล้ว ค่ะ

ต้องการคนแนะนำ ในเรื่องนี้ค่ะ!

 

By : อลเวง [24/10/2553]

อยากเรียนเภสัทแต่ ค่าใช้จ่ายคงเยอะมาก

By : ข้าวเจ้า [02/11/2553]

คงไม่มีใครอยู่ใช่มั้ย

By : ภานุเดช [09/11/2553]

อยากเรียนเภสัช ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ

By : เหมย [09/11/2553]

ไม่จิงขอท้วงเรื่องหอสุขสบายเปนหอที่เนตเเรงสุดตอนนี้6เมกแล้ว ค่าน้ามค่าไปไม่เเพงนะเราอยู่ไม่เหนเคยโกง

By : secret [12/11/2553]

ตอนนี้คณะเภสัชมีที่วลัยลักษณ์    เพราะเรียนอยู่ที่นั่น

By : ºØ¤¤ÅäÃé¹ÒÁ [20/01/2554]

เรียนเภสัชมีโอกาศตกงานมากเเค่ไหน

เขาดูที่สถาบันไหมเวลารับเข้าทำงาน

By : น้องใหม่เภสัช [27/01/2554]

อยากเรียนครับ แต่ผมเรียนบริหารมาแล้ว ( เอกชน สาขาคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ ) อยากเรียนเภสัช ทำงัยดีครับ ต้องการคำตอบ ด่วยนะครับ

By : เดีร์ย [30/01/2554]

อยากเรียนเภสัชนะคะแต่อยากรู้ว่าเรียนที่ไหนจะดีที่สุด    และก้ออยากรู้ด้วยว่าการที่จะเตรียมตัวเข้าเรียนเภสัชจะต้องทำไงบ้าง

By : น้ำหวาน [22/02/2554]

http://www.fanpanx.com/
http://www.fanpanx.com/?action=sitemap
http://www.fanpanx.com/?board=8.0
http://www.fanpanx.com/?board=18.0
http://www.fanpanx.com/?board=9.0
http://www.fanpanx.com/?board=25.0
http://www.fanpanx.com/?board=26.0
http://www.fanpanx.com/?board=27.0
http://www.fanpanx.com/?board=43.0
http://www.fanpanx.com/?board=10.0
http://www.fanpanx.com/?board=28.0
http://www.fanpanx.com/?board=40.0
http://www.fanpanx.com/?board=11.0
http://www.fanpanx.com/?board=29.0
http://www.fanpanx.com/?board=30.0
http://www.fanpanx.com/?board=12.0
http://www.fanpanx.com/?board=31.0
http://www.fanpanx.com/?board=41.0
http://www.fanpanx.com/?board=42.0
http://www.fanpanx.com/?board=32.0
http://www.fanpanx.com/?board=14.0
http://www.fanpanx.com/?board=33.0
http://www.fanpanx.com/?board=34.0
http://www.fanpanx.com/?board=15.0
http://www.fanpanx.com/?board=35.0
http://www.fanpanx.com/?board=36.0
http://www.fanpanx.com/?board=16.0
http://www.fanpanx.com/?board=37.0
http://www.fanpanx.com/?board=38.0


http://gufundek.0uu.net/
http://gufundek.0uu.net/index.php?board=15.0
http://gufundek.0uu.net/index.php?board=4.0
http://gufundek.0uu.net/index.php?board=7.0
http://gufundek.0uu.net/index.php?board=8.0
http://gufundek.0uu.net/index.php?board=17.0
http://gufundek.0uu.net/index.php?board=9.0
http://gufundek.0uu.net/index.php?board=13.0

http://meclippo.0uu.net/
http://meclippo.0uu.net/index.php?board=3.0
http://meclippo.0uu.net/index.php?board=4.0
http://meclippo.0uu.net/index.php?board=5.0
http://meclippo.0uu.net/index.php?board=6.0
http://meclippo.0uu.net/index.php?board=7.0
http://meclippo.0uu.net/index.php?board=8.0
http://meclippo.0uu.net/index.php?board=9.0

http://clipbig.smf2u.com/
http://clipbig.smf2u.com/index.php?board=2.0
http://clipbig.smf2u.com/index.php?board=3.0
http://clipbig.smf2u.com/index.php?board=4.0
http://clipbig.smf2u.com/index.php?board=5.0
http://clipbig.smf2u.com/index.php?board=6.0
http://clipbig.smf2u.com/index.php?board=7.0

http://postclip.smf2u.com/
http://postclip.smf2u.com/index.php?board=3.0
http://postclip.smf2u.com/index.php?board=4.0
http://postclip.smf2u.com/index.php?board=5.0
http://postclip.smf2u.com/index.php?board=6.0
http://postclip.smf2u.com/index.php?board=7.0
http://postclip.smf2u.com/index.php?board=8.0

 

http://linkweb69.wordpress.com/
http://linkweb69.blogspot.com/
http://ng69.livejournal.com/
http://linkweb69.weebly.com/
http://linkweb69.blog.com/
http://linkweb69.xanga.com/
http://linkweb69.tumblr.com/
http://fanpanx.sosblog.com/
http://www.thoughts.com/fanpanx
http://im.konmun.com/fanpanx/

https://sites.google.com/site/dhnangpoxxnlin/
https://sites.google.com/site/duhnangxxxnlin/
https://sites.google.com/site/phaphpo/
https://sites.google.com/site/hnangpo/
https://sites.google.com/site/xaebthay/

By : เฟหเ [24/02/2554]

ถึงจะยากเพียงใด หนูจะสู้เพื่อคณะที่หนูใฝ่ฝัน

By : อุ้มมี่ [28/02/2554]

ถ้าเรียนเภสัชเอกชน เเล้วเราสามารถเข้าไปทำงานกํบรัฐได้มั้ยคร้า เเล้วอาชีพของเราจะมั่นคงมั้ยคะ

By : เเสงจันทร์ [08/03/2554]

วิศวะ จบแระมะตกงานค่ะ

By : BB [31/03/2554]

อยากเป็น เภสัชมากเลยค่ะ แต่ไม่ได้คำนวณ

มีวิธี ที่จะทำให้เข้าใจ คำนวณ มากขึ้นมั้ยคะ ???

By : 15 หยกๆ 16 หย่อนๆ [21/04/2554]
By : ไม่มีข้อความ [27/04/2554]

อยากสอบเข้าคณะเภสัชกรมากกกกกกกกกกกก

By : แป้ง [09/05/2554]

ถ้าเรียนเภสัซมหาลัยมีเรียนวันอาทิตย์ไหมช่วยตอบด้วยขอบคุณ

By : ไม่มีข้อความ [20/05/2554]

หนูอยากเรียนเภสัชมากกกกกกกกกกกกกก

ต้องทำงัยค่ะTongue out

By : wasinee [21/05/2554]

หนูอยากเรียนเภสัชค่ะ อยากให้รุ่นพี่ในคณะช่วยมาแนะแนวที่โรงเรียนได้ไหมค่ะ ร.ร อิสลามศาสตร์ จ.พัทลุง

By : รจเรต เหมรินี [07/06/2554]

หนูอยากเรียนเภสัชมากเลยค่ะ หนูต้องได้คะแนนจีพีเอเท่าไรค่ะถึงจะเรียนได้ และตอนนี้หนูอยู่ม.5แล้ว หนูเตรียมตัวอย่างไงบ้างถึงจะได้เรียนคณะนี้

By : เซาดะห์ [19/06/2554]
Bed Sheets affordable Croton timepieces on your search for Bedding Sets cotton sheets bedding sets example of the labels clean style.
By : chopard [08/07/2554]

This article is impressive,I hope that you will continue doing nice article like this.And do you like ken griff shoes,I have 

collected many beautiful griff shoes these years, the griff are so popular, I think you also can shop one ken griff shoes 

online store.

By : ken griff shoes [10/11/2554]

It makes me feel so surprise.I never know there is such a place that I can find <a href="http://www.cheapmass.com/">designer clothing wholesale</a>.The site offers different  kinds <a href="http://www.cheapmass.com/">cheap designer clothing</a>.It's really a great <a href="http://www.cheapmass.com/">clothes stores</a> with <a href="http://www.cheapmass.com/">clothes  wholesale</a>.Join it now!

By : cheap clothes online [10/11/2554]

Do you like motorcycling and have your own motor equiments?You can come here Belstaff Outlet to find your Belstaff Jacket.Belstaff Coat 

can not little.If your foot is cold,Belstaff Boots is the right choice.You can 

buy a Belstaff Bag to hold those equipments.

By : Belstaff Outlet [10/11/2554]
จะว่าอะไรมั้ยถ้าตอนนี้หนูอยากเรียนเภสัชมากๆ ทั้งที่อายุยี่สิบกว่าๆละ จบก็จบสายศิลป์แต่อยากหาทางเรียนสายงานนี้เผื่อคนคนนึงที่มีค่ามาก เพราะถ้าหนูไม่ใช่เภสัชหนูต้องเสียคนคนนั้นไป ทั้งที่หนูไม่ได้พยายาม หนูอยากสู้ให้ถึงที่สุด
By : AP [09/08/2555]
ขอบคุณสำรับข้อมูลทั้งหมดค่ะ :)
By : Sawanya Wangkulam [18/11/2555]
อยากเรียนนะ แต่กลัวจะเข้าไม่ได้ เหมือนมันยากมาก
By : mo [15/01/2556]
อยากเรียนแต่กลัวว่าต้องใช้งบมาก
By : มาย [25/01/2556]
ขายประกันหอ The Star ห้อง elegant ห้องกว้างมาก อยู่ห้องแรกจากลิฟท์ ห้องหันหน้าออกไปทางฝั่ง letter ค่าห้องล่วงหน้า 11000 + ค่าประกัน 22000 ฟรี! คีย์การ์ด 2 ใบ เข้าอยู่ได้ต้นเดือนมีนา 56 สนใจติดต่อ. 080-6306665 , 090-0045839 Line.parunb
By : parunb [21/02/2556]
หนูอยากเรียนเภสัชค่ะ แต่ไม่รู้ว่าจะสอบได้หรือเปล่า
By : ºØ¤¤ÅäÃé¹ÒÁ [26/02/2556]
This blog site is great. [url=http://www.essaymojo.co.uk/services.php]Writing agency UK[/url]
By : Thomas [25/03/2556]
อยากเป้นเภสัชแต่ไม่รุจะเรียนอย่างรัยดี
By : พรพิืสมัย สุรำไพ ณ อยุธยา [19/10/2556]
อยากเปนเภสัชเเต่กลัวทำไม่ได้อ่ะ
By : ป่าน [29/01/2557]
Pu Haupu aw,Manipur sung a contract teng na dei bang a bawl johna na nei chi mipi in a tienha hi. Na lampi bawltha jong a bill pass ahi ngei ding hi. Jau lou in hangsan in..21st Century American century ana kichi ma bang in 9th Manipur Legislative Assembly jong GS Haupu Assembly/era chi thei in a um hi. Nanle, ahta in neta lovang achile aki lokhu kichi bang in, bawl talaw vang na chile nang kilo khu tei ding ka mu hi. Na kichiemna bang le tuo na din mun ah lungkim sawm mai le chin inam kituo na ahi zaw ding hi.MLA lou khat in MLA khat sang a na le sil thupi khat semthei jaw chi na mipi ten ang kiletsah pi ua, UZO toh peikhawm thei di MLA khat kinei in nang toh kithuo khawm nalai leh bang jataa a inam in khantoupi ding ata diei?Nam ngaina na kisah leh nang letna ding mai mai ngaituo lou a, na mipi te kinepna jong na suh piching ngai ahi hi.Huchi hilou a MLA ding ut tei tei ing na chileh Zou mipi teng na sol na jieh in ngaidam na nget ding akipha maw hi. MLA ka ding sih ding hi chia UZO President contest bawl na himan in tu'n MLA ding diing a declaration bawl na hitah leh UZO President apat in koima sawl ngailou in kitop le chin nang a ding in silhoi ang suoh ding hi. Nampi lamkai pan ka mipi te ka solkha ta hi chi'n tang hing sam kia le hoiva chi ing .
By : Frieda [02/05/2557]
ข้อความ:
Name :
E-mail :
 Refresh
 
Alice Through the Looking Glas...

           อลิซ คิงส์ลีย์ (วาซิคอฟสกา) ใช้เวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเดินตามร้อยเท้าของพ่อออกเดินเรือไปสู่ทะเลกว้าง ระหว่างเดินทางกลับสู่ลอนดอน<...

The Shallows

           โดย The Shallows (นรกน้ำตื้น) บอกเล่าเรื่องราวของนักเล่นกระดานโต้คลื่นสาว แนนซี (เบลค ไลฟ์ลีย์) ที่ออกมาโต้คลื่นในวันที่ทะเลเป...

ใกล้ๆ
แสตมป์ อภิวัชร์
ห่วงใยเหลือเกิน
Karamail
โลกแห่งความฝัน
Cocktail
หัวใจเราเจ็บเท่ากัน
โบว์ลิ่ง มานิดา feat. แหนม รณเดช
ต้นไม้ในเมืองใหญ่
Crescendo
รอฉันอยู่ตรงนั้น
คชา นนทนันท์ feat. ฟักกลิ้ง ฮีโร่
 

+Kx5maE https://www.genericpharmacydrug.com-Judi

...............................

+VeQaGQ https://www.genericpharmacydrug.com-Judi

...............................

+jzHHz7 https://www.genericpharmacydrug.com-Judi

...............................

+MlOQ82 https://www.genericpharmacydrug.com-Judi

...............................

+2fcSTB https://www.genericpharmacydrug.com-Judi

...............................

รวมภาพ Live Chat สายป่าน อภิ...
รวมภาพ Live Chat ส้ม มารี มื่...
รวมภาพ Live Chat จุ๊ จุฑามาศ 4...
รวมภาพ Live Chat เอิท ธวัช
Open house RSU 20141127 b...
Open house RSU 20140110 b...
Meet&greet โซ่มายด์ และเย...
Open house RSU 20140109 b...